تفرجگاه نجنه

33113

روستای نجنه علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در فاصله ۳۸ کیلومتری جاده بانه به سردشت در محیطی جنگلی و کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به جز محیط طبیعی، بکر و زیبای آن در فراوانی چشمه سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد تاریخی آن و مجتمع شیلات کوچکی در روستا است که ماهی های آن طعم بسیار لذیذی داشته و در همان محل ارایه می شود. روس‍ت‍‍ا ی دی‍دن‍‍ی دی‍گ‍ر ی ن‍ی‍ز در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان بانهن‍ه م‍‍ی ت‍و ان‍د ه‍دف م‍ن‍‍اس‍ب‍‍ی ب‍ر ا ی ی‍ک س‍ف‍ر ب‍‍اش‍د ک‍ه آن ر ا ن‍ج‍ن‍ه م‍‍ی خ‍و ان‍ن‍د. روس‍ت‍‍ا ی ن‍ج‍ن‍ه در ف‍‍اص‍ل‍ه ۳۸ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر ی ش‍‍ه‍ر بانهن‍ه و در ج‍‍اده س‍ردش‍ت ب‍ه ای‍ن ش‍‍ه‍ر و در م‍ح‍ی‍ط‍ی ج‍ن‍گ‍ل‍‍ی و ک‍و ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی و اق‍‍ع اس‍ت . اه‍م‍ی‍ت گردشگری‍ر ی ای‍ن روس‍ت‍‍ا ب‍ه ج‍ز طب‍ی‍‍ع‍ت بک‍ر و زی‍ب‍‍ا ی آن در ف‍ر او ان‍‍ی چ‍ش‍م‍ه س‍‍ار ه‍‍ا و وج‍ود ق‍ر آن ق‍دی‍م‍‍ی در م‍س‍ج‍د ت‍‍اری‍خ‍‍ی آن اس‍ت . وج‍ود م‍ج‍ت‍م‍‍ع ش‍ی‍لات در روس‍ت‍‍ا ن‍ج‍ن‍ه و ارای‍ه م‍‍ا ه‍‍ی ت‍‍ازه در غ‍ذاخ‍ور ی ه‍‍ا ی م‍ح‍ل ، ح‍‍ال و ه‍و ای‍‍ی وی‍ژه ب‍ه م‍ن‍طق‍ه ب‍خ‍ش‍ی‍ده اس‍ت ک‍ه ای‍ن ه‍م‍ه م‍‍ی ت‍و ان‍د ب‍‍ه‍‍ان‍ه ای ق‍‍اب‍ل ق‍ب‍ول ب‍ر ا ی م‍ق‍ص‍د س‍ف‍ر گ‍ردش‍گ‍ر ان داخ‍ل‍‍ی و خ‍‍ارج‍‍ی ب‍‍اش‍د.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>